strike up 意味
【句動詞】
1. ~を取り結ぶ、付き合いを始める
"句動詞"の英単語
一覧
当サイトに関して
Copyright(C) 2024 eigonary.com