without blinking an eye 意味
【句動詞】
1. ためらいもなく、即座に
・ 類義語:
"句動詞"の英単語
一覧
Copyright(C) 2022 eigonary.com