a stagnant economy 意味
【連語】
1. 低迷経済、停滞経済、停滞した経済、不景気な経済
"経済"の英単語
一覧
Copyright(C) 2023 eigonary.com